Stadgar för Ö-viks Eaglekickers Linedance Club

 

1 kap. Verksamheten

 

 • 1 Namn

Klubbens namn är Öviks Eaglekickers Linedance Club.

 

 • 2 Verksamhetsort

Klubben har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Örnsköldsviks Kommun.

 

 • 3 Ändamål

Verksamheten inom klubben ska bereda medlemmarna tillfälle till linedance samt:

Att verka för dess utövande

Att sprida dansglädje och gemenskap

Att erbjuda kurser i linedance

Att erbjuda olika evenemang och uppvisningar (även för utomstående)

 

 • 4 Medlemskap

Klubben kan bevilja medlemskap för varje person som är intresserad av linedance och som har erlagt fastställd medlemsavgift. Som medlem i klubben förväntas enskild medlem följa klubbens stadgar samt andra, beslutade, bestämmelser. Dessa ska vara tillgängliga på klubbens hemsida.

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde genom anmälan till styrelsen, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts enligt § 7.

 

 • 5 Medlems- och terminsavgifter

Medlemsavgift, som är en del av terminsavgiften, fastställs av årsmötet, att gälla fr.o.m. nästkommande termin eller vid annan, av årsmötet, beslutad tidpunkt. Årsmötet kan bestämma om olika belopp för terminsavgifter och prisreducering eller rabatt av terminsavgift, s.k. kickback, och som ska rikta sig till samtliga medlemmar.

 

 • 6 Medlemsförteckning

För att förmedla direktinformation till klubbens medlemmar samt sända ut kallelse till årsmötet, ombeds enskild medlem lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer samt mailadress till klubben, i första hand via huvudinstruktören på respektive kurs. Medlemsförteckningen får inte publiceras på hemsidan, utan förvaltas av klubbens sekreterare.

 

 • 7 Uteslutning ur klubben

Styrelsen kan utesluta enskild medlem som bryter mot stadgarna eller som av särskilda skäl inte bör tillhöra klubben. Det kan vara till följd av att medlemmen genom sitt uppträdande allvarligt skadat klubbens anseende eller kamratandan inom klubben.

 

 • 8 Instruktörer

Det är styrelsen som utser en huvudinstruktör för varje termin samt verksamhetsnivå på klubbens kurser. Varje huvudinstruktör kan knyta till sig hjälpinstruktörer för verksamheten. Riktlinjer för huvud- och hjälpinstruktörer fastställs av styrelsen och ska hållas tillgängliga på klubbens hemsida.

 

 • 9 Verksamhet och nivåer på kurser

Klubben strävar efter att hålla en så bred verksamhet som möjligt och att skapa förutsättningar för medlemmarna att utveckla sina danskunskaper. Inom klubben förekommer följande begrepp, både för barn och vuxengrupper:

 • Nybörjare
 • Lätt fortsättning
 • Fortsättning

 

Utöver angivna nivåer kan andra kurser förekomma, baserat på intresse och tillgänglighet på instruktörer.

 

 

2 kap. Styrelsen

 

 • 10 Styrelsens sammansättning och mandatperiod

Styrelsen väljs av klubbens årsmöte och består av följande poster samt mandatperioder:

Ordförande                       1 år

Vice ordförande               2 år

Kassör                               2 år              

Sekreterare                       2 år

Ledamot 1                         2 år

Ledamot 2                         2 år

Ledamot 3                         2 år

Suppleant 1                                           2 år

Suppleant 2                                           2 år

 

Av mandatperioderna ska dessa löpa, så att vice ordförande, kassör, ledamot 1 samt suppleant 1 är valda på samma period. Detsamma gäller för sekreterare, ledamot 2 samt suppleant 2.

 

Om en ledamot är nödgad att avgå innan mandatperiodens slut, inträder suppleant som ordinarie fram till nytt årsmöte. Styrelsen och suppleanterna kommer då själva överens om någon annan förändring av poster mellan ledamöter i styrelsen behöver ske fram till nästa årsmöte. Kvarstår då ytterligare 1 år på mandatperioden, på den post för vilken avhoppet skedde, ska fyllnadsval ske.

 

 • 11 Styrelsens uppgift

Styrelsens ledamöter ansvarar för klubbens verksamhet och är solidariskt ansvariga för klubbens förvaltning. Detta innebär bland annat:

Att verksamheten bedrivs enligt kapitel 1, § 1 – 3

Att huvudinstruktörer utses

Att medlemmarna bereds möjlighet till dansutveckling

Att utse ansvariga för andra utskott och verksamheter inom klubben

Att klubbens bokföring och förvaltning är ordnade på ett betryggande sätt

Att styrelsen verkställer årsmötets beslut

 

 • 12 Styrelsens behörighet

Styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, har rätt att handla på klubbens vägnar gentemot tredje part samt företräda klubben inför domstolar och andra myndigheter.

 

 • 13 Firmateckning

Styrelsen tecknas, förutom i förening, av ordförande eller kassör. Vid behov och under en begränsad tid, kan styrelsen utse annan att teckna klubbens firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer.

 

 • 14 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst två gånger om året, efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Kan ordinarie ledamot inte delta på utlyst möte, meddelas förhinder till ordföranden samt suppleanterna som då inträder. Protokoll från sammanträdet skall snarast efter mötestillfället utsändas till styrelsens samtliga ledamöter och suppleanter.

 

För klubbens styrelsesammanträden finns följande agenda:

 1. Mötets öppnande och val av mötesordföranden samt sekreterare om ordinarie inte är närvarande
 2. Genomgång av föregående protokoll
 3. Genomgång av listan med öppna frågor
 4. Föredragning av inkomna skrivelser (brev, mail etc)
 5. Rapport från kassören
 6. Hemsidan
 7. Klubbens arrangemang – rapport från festkommitten
 8. Externa evenemang
 9. Övriga frågor
 10. Avslutning

 

 • 15 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, inventarieförteckning mm, tillhandahålles revisorerna senast 21 dagar före ordinarie årsmöte.

 

 • 16 Revision

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senast förflutna verksamhets- och räkenskapsåret. De skall vid årsmötet avge revisionsberättelse.

 

Kap 3. Årsmötet

 

 • 17 Årsstämmans sammansättning

Årsstämman består av klubbens samtliga medlemmar.

 

 • 18 Årsmötets tidpunkt

Klubben håller ordinarie årsmöte senast under mars månad, efterkommande år. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska sändas ut senast 14 dagar före mötet. Agenda för årsmötet ska bifogas kallelsen.

 

Ett extra årsmöte inkallas om styrelsen anser att det behövs, eller om minst 25% av klubbens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till styrelsen.

 

 • 19 Motion till årsmötet

Motion inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda minst 1 månad innan årsmötet. Inkommen motion ska bifogas kallelsen till årsmötet eller anslås på klubbens hemsida, för att medlemmarna ska ges en möjlighet att i förväg ha läst inkommen motion.

 

 • 20 Rösträtt och omröstning i årsmötet

Rösträtt tillkommer alla medlemmar som betalt föregående års medlemsavgift. För nytillkomna medlemmar gäller att aktuell medlemsavgift hunnit erläggas.

 

För utövande av rösträtt och fattande av beslut på årsmötet gäller:

Att varje medlem har en röst,

Att rösträtt inte får utövas genom ombud,

Att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning,

Att som årsmötets beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (enkel majoritet), samt att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.

Ledamöterna i styrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorsuppleanter. Det sista gäller även för nyvalda ledamöter till styrelsen.

 

 • 21 Agenda för årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter avhandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet behörigen sammankallats
 7. Föredragning av klubbens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning avseende närmast föregående verksamhetsår
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår
 10. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Fastställande av budget
 12. Val av ledamöter till styrelsen
  1. För ledamöter som omfattas av nyval eller omval för ny mandatperiod
  2. För ledamöter som omfattas av fyllnadsval för pågående mandatperiod
 1. Val av revisor och revisorsuppleant
 2. Val av 2 personer till valberedningen samt en suppleant
 3. Fastställande av kostnadsersättningar till instruktörer
 4. Fastställande av medlemsavgift och terminsavgifter
 5. Behandling av motioner
 6. Avslutning

 

Protokoll från årsmötet ska justeras av mötesordförande, mötessekreterare och de två justeringsmännen, snarast möjligt efter årsmötets tidpunkt.

 

Vid årsmötet kan ingen punkt läggas till agendan. Uppkommer frågor utanför agendan kan det tas upp som en övrig fråga efter att årsmötet avslutats.

 

4 kap. Övrigt

 

 • 22 Valberedningens sammansättning

Valberedningen bör bestå av 3 personer, varav 1 kvarstår från föregående år och 1 person är vald suppleant.

 

 • 23 Ändring av stadgarna

Förslag till ändring av stadgarna kan endast tas upp som en motion vid ett ordinarie årsmöte. För godkännande av föreslagen stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande, röstberättigade, medlemmarna.

 

 • 24 Upplösning av klubben

Begäran om upplösning av klubben kan endast tas upp som en motion vid ett ordinarie årsmöte. För godkännande av klubbens upplösning krävs bifall av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande, röstberättigade, medlemmarna. Om beslut om upplösning genomförs, disponeras klubbens tillgångar i enlighet med vad det sista årsmötet beslutar.

 

 • 25 Stadgarnas tillgänglighet

Det är styrelsens ordförande samt sekreterare som ansvarar för att klubbens stadgar finns tillgängliga för medlemmarna. I första hand ska de anslås på klubbens hemsida.